Czcionka:
Obraz przedstawia budynek Szkoły Podstawowej w Goleszowie
43-440 Goleszów
ul. 1 Maja 1
Telefon 33 479 05 24 33 852 71 50
Obraz przedstawia Godło Polski

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę Szkoła Podstawowa w Goleszowie.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoła Podstawowa w Goleszowie.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Goleszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://spgoleszow.pl/ .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-28.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

Niektóre linki mogą być niewystarczająco opisane.

Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-28

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Deklaracja sporządzona na podstawie samobadania.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Mariola Lapczyk, spgoleszow@oswiata.goleszow.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 334790524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa w Goleszowie realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Goleszowie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Goleszowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa w Goleszowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła składa się z dwóch budynków połączonych łącznikowym korytarzem. Stara część budynku składa się z trzech kondygnacji. Nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W nowym budynku od strony hali sportowej znajduje się podjazd i jest dostępna toaleta na potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym budynku nie ma windy.

Szkoła Podstawowa w Goleszowie posiada oddział przedszkolny znajdujący się w Kisielowie przy ulicy Wiejskiej 8. Budynek nie jest przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Na terenie placówki nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne