Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania:
DM/KT/542-2/2/19/NG

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA


Zagrożenie: Ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza) POZIOM II
Rodzaj: Ostrzeżenie
Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne Data wystąpienia 19-20.01.2019
Obszar aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, Bielsko-Biała, powiaty: gliwicki, wodzisławski, bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski, cieszyński, żywiecki
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
19.01.2019 r. w aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, wodzisławskim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim, cieszyńskim, żywieckim prognozowane maksymalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, a lokalnie również poziom 200 μg/m3, a 20.01.2019 r. dodatkowo w powiecie gliwickim, pszczyńskim i w Bielsku-Białej.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności
Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
• intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
• kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
• zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
• zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 18.01.2019
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
• Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
• Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Źródła danych Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia http://www.katowice.wios.gov.pl Andrzej Szczygieł Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Departament Monitoringu Środowiska